Category: Men nguo

Kusawanikwa.

Ndine hurombo, hapana zvinhu kuwanikwa, muchikamu chino.